close
Celli Spa

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 („Polityka prywatności i plików cookie”)

Informacje te dostarczane są zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (zwanym dalej „rozporządzeniem” lub „RODO”) i opisują sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z tej strony internetowej, dostępnej pod adresem www.celli.it/pl („Strona”). Nie dotyczą one innych zewnętrznych stron internetowych lub usług, do których dostęp można uzyskać poprzez linki obecne na Stronie.

A. ADMINISTRATOR DANYCH

(Tożsamość i dane kontaktowe)
Po zapoznaniu się z Stroną mogą być przetwarzane dane użytkownika korzystającego ze Strony (zwanego „zainteresowanym”, jako zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna). Administratorem danych jest CELLI S.P.A., P. IVA 00281460402, z siedzibą w via Masetti n. 32, Forlì (FC), e-mail: [email protected], poświadczony e-mail: [email protected], tel.: 0543/794711; fax: 0543/794747 (zwana dalej „Administratorem”).

B. CELE PRZETWARZANIA DANYCH, RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

1. Dane nawigacyjne
Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi niniejszej strony internetowej pozyskują, w trakcie normalnego funkcjonowania, niektóre dane osobowe, których transmisja jest domyślnie związana z nawigowaniem na stronach internetowych. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ze zidentyfikowanymi osobami, ale ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi będącymi w posiadaniu stron trzecich, umożliwić identyfikację użytkowników. Należą do nich adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze stroną, adresy URL żądanych zasobów, czas złożenia żądania, sposób złożenia żądania na serwer, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i platformy używanej przez użytkownika.
Powyższe dane są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z witryny oraz sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te mogłyby zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych na stronie internetowej: z wyjątkiem tej możliwości, dane dotyczące kontaktów internetowych zachowywane są nie dłużej niż siedem dni. W odniesieniu do plików cookie, prosimy o zapoznanie się z akapitem o tej samej nazwie w niniejszej sekcji B.

2. Dostęp i rejestracja na stronie
Celli S.p.a. gromadzi i przetwarza informacje o użytkownikach, które stanowią dane niezbędne do rejestracji konta osobistego w serwisie, poprzez wypełnienie formularza na stronie https://www.celli.it/pl/kontakt/rejestracja/.
W celu rejestracji i dostępu do obszaru zastrzeżonego gromadzone są dane osobowe użytkownika i/lub identyfikujące go, takie jak adres e-mail i hasło dostępu do jego konta osobistego, które są przetwarzane w trakcie procedury rejestracji na stronie.
Te dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach, które mogą być aktywowane na żądanie użytkownika. Ich wykorzystanie będzie również wymagane do celów księgowych, administracyjnych, deklaracyjnych, finansowych i zarządzania kredytami.

3. Dane dostarczone przez użytkownika
Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie wiadomości za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane na tej stronie, wiąże się z późniejszym przejęciem danych przekazanych przez użytkownika, w tym jego adresu e-mail, i wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości zwrotnych na ich pytania.
Dostarczone w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zaspokojenia lub odpowiedzi na przesłane wnioski i są przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do tego celu. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do celów rozpatrzenia wniosku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Newsletter
Newsletter jest dystrybuowany drogą elektroniczną, automatycznie i bezpłatnie, do osób, które o to poproszą, wypełniając formularz na Stronie.
Dostarczone dane będą wykorzystywane za pomocą narzędzi komputerowych i telematycznych wyłącznie w celu świadczenia żądanej usługi: dlatego będą one przechowywane wyłącznie przez okres, w którym usługa ta będzie aktywna. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez pracowników i współpracowników Administratora lub wyznaczonych przez niego podmiotów przetwarzających dane.
Aby zrezygnować z otrzymywania biuletynu wystarczy wybrać link rezygnacji z subskrypcji obecny w każdej otrzymanej wiadomości e-mail.
W przypadku problemów technicznych można zgłosić je Administratorowi pocztą elektroniczną.

5. Dane dostarczone dobrowolnie przez użytkownika (kandydatury na wolne stanowiska w Firmie)
Każdy zainteresowany może dobrowolnie przekazać swoje dane osobowe do Celli S.p.A. w celu złożenia podania o pracę na wolnym stanowisku, wysyłając stosowne zgłoszenie pocztą elektroniczną i upoważniając tym samym Administratora do przetwarzania jego danych osobowych w powyższym celu.
Podanie danych jest obowiązkowe tylko w celu zgłoszenia kandydatury, w związku z tym przesłanie życiorysu jest uzależnione od woli poszczególnych kandydatów, a ewentualna odmowa uniemożliwi korzystanie z usługi bez dalszych konsekwencji.
Zgoda na przetwarzanie nie jest konieczna, zgodnie z art. 111a dekretu ustawodawczego nr 196/2003 (tzw. kodeks ochrony prywatności, zmieniony dekretem ustawodawczym nr 101/2018) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, w przypadku gdy przetwarzanie dotyczy danych zawartych w życiorysach dobrowolnie przekazywanych przez kandydatów w celu nawiązania stosunku pracy/współpracy, nawet jeśli dotyczy danych należących do poszczególnych kategorii przewidzianych w art. 9. RODO (na przykład, gdy dane, o których mowa, muszą być znane ze względu na ustanowienie stosunku pracy, ze szczególnym odniesieniem do tego, czy kandydat należy do kategorii chronionych, czy też do konieczności przeprowadzenia wstępnych badań medycznych). W czasie ewentualnej rozmowy zainteresowana strona otrzyma wszelkie dodatkowe informacje na temat przetwarzania jej danych osobowych. Usunięcie danych przesłanych przez użytkownika odbywa się po przesłaniu przez kandydata specjalnego wniosku do Administratora, z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych powyżej.
Zarządzanie żądaniem może być wykonywane w sposób zautomatyzowany, w związku z tym kandydat może otrzymać kolejne wiadomości, których wysłanie zostało zaplanowane przed otrzymaniem wniosku o anulowanie, w każdym razie przez okres nie dłuższy niż 72 godziny.

6. Pliki cookie i inne systemy identyfikacji użytkowników
Patrz sekcja G („COOKIE”).

C. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawę prawną stanowi:

  1. w przypadku punktu B.1, Dane nawigacyjne, uzasadniony interes Administratora;
  2. w przypadku punktu B.2, Dostęp i rejestracja na stronie, świadczenie usługi na wniosek zainteresowanej osoby;
  3. w przypadku punktu B.3, Dane przekazane przez użytkownika, świadczenie usług na żądanie zainteresowanej strony;
  4. w przypadku punktu B.4, Newsletter, zgoda;
  5. w przypadku punktu B.5, Dane dostarczone dobrowolnie przez użytkownika (tj. w przypadku kandydatur na wolne stanowiska w Spółce), wykonanie środka poprzedzającego zawarcie umowy;
  6. w przypadku punktu B.6 – sekcja G, Cookies, uzasadnione zainteresowanie technicznymi plikami cookie i zgoda na ewentualne profilowanie plików cookie.

D. ODBIORCY DANYCH

Zebrane dane osobowe są przetwarzane przez personel Administratora, który działa na podstawie szczegółowych instrukcji udzielonych w celu realizacji celów i metod przetwarzania. Ponadto, osoby wyznaczone przez administratora danych są odbiorcami danych zebranych w wyniku przeglądania Strony.
Odpowiednią listę można uzyskać od administratora danych, korzystając z danych kontaktowych w sekcji A („Administrator danych”).

E. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo do uzyskania od administratora danych, w przewidzianych przypadkach, dostępu do danych osobowych oraz do ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, które ich dotyczy, lub do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu; mają również prawo do przenoszenia danych (art. 15 i następne rozporządzenia). Z praw tych można skorzystać kontaktując się z administratorem danych, korzystając z danych kontaktowych w sekcji A („Administrator danych”).

F. PRAWO DO REKLAMACJI

Zainteresowane strony, które uważają, że przetwarzanie za pośrednictwem tej strony dotyczących ich danych osobowych stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia, mają prawo do złożenia skargi do Gwaranta (jak przewidziano w art. 77 rozporządzenia) lub do skierowania sprawy do właściwych organów sądowych (zgodnie z art. 79 rozporządzenia).

G. COOKIE

Czym one są?

Pliki cookie to informacje przechowywane przez przeglądarkę podczas odwiedzania witryny za pomocą dowolnego odpowiedniego urządzenia (takiego jak komputer, tablet lub smartfon). Każdy plik cookie zawiera różne dane (na przykład nazwę serwera, z którego pochodzi, identyfikator cyfrowy itp.), może pozostawać w systemie przez czas trwania sesji (do momentu zamknięcia przeglądarki) lub przez dłuższy czas i może zawierać unikalny kod identyfikacyjny.

Do czego one służą?

Pliki cookie są wykorzystywane do różnych celów w zależności od ich typu: niektóre są ściśle niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej (pliki cookie o charakterze technicznym), podczas gdy inne optymalizują wydajność, aby zapewnić użytkownikom wygodniejsze korzystanie ze strony lub umożliwić uzyskanie statystyk dotyczących korzystania z witryny, np. analityczne pliki cookie, lub pozwalają na wyświetlanie spersonalizowanych reklam, tak jak pliki cookie podmiotów zewnętrznych.

Zgoda:

ewentualne udzielenie zgody użytkownika jest zapamiętywane przez administratora za pośrednictwem niezbędnego pliku cookie, trwającego 12 miesięcy. Użytkownik jest informowany za pomocą krótkiego komunikatu (baner wyświetlany do momentu udzielenia lub odmowy zgody, jak wyjaśniono w punkcie „Jak wyłączyć pliki cookie”) oraz poprzez rozszerzone informacje; ponadto poniżej podano linki do polityk prywatności stron trzecich, również w celu ich wyłączenia (jeżeli są bezpośrednio dostępne za pośrednictwem tych stron).

Jak je wyłączyć?

Możesz wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki (patrz punkt „Jak wyłączyć pliki cookie”) oraz za pomocą mechanizmów udostępnianych przez niektóre strony trzecie (patrz punkt „Pliki cookie używane na stronie”).

Główne rodzaje plików cookie używanych na stronie

Niezbędne pliki cookie (własne): są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wizualizacji strony oraz do zapamiętania zgody użytkownika na korzystanie z plików cookie. Analityczne pliki cookie (trzecia część): są wykorzystywane do celów zbiorczej analizy wizyt w witrynie za pośrednictwem usługi stron trzecich.

Pliki cookie używane na stronie

Własne pliki cookie
Techniczne pliki cookie są wykorzystywane w następujących celach: do przechowywania preferencji użytkownika w zakresie plików cookie lub uwierzytelniania w sesji.

Techniczne pliki cookie
Te pliki cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie witryny i poprawiają jakość przeglądania naszej strony. Te pliki cookie są niezbędne do działania strony.

Zewnętrzne piliki cookie
Wykorzystuje się różne pliki cookie stron trzecich. Poniżej podajemy linki do polityki prywatności odpowiednich stron trzecich, również do odpowiedniego i szczególnego wyłączenia (z zastrzeżeniem postanowień punktu „Jak wyłączyć pliki cookie”)

Analityczne pliki cookie
Te pliki cookie są wykorzystywane na przykład przez Google Analytics do przetwarzania analiz statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy poruszają się po witrynie za pośrednictwem komputerów lub aplikacji mobilnych, liczby odwiedzanych stron lub liczby kliknięć wykonanych na stronie podczas przeglądania witryny. Wyniki tych analiz przetwarzamy anonimowo i jedynie do celów statystycznych tylko wtedy, gdy usługodawca używa plików cookie w połączeniu z przeglądarką zainstalowaną na komputerze użytkownika lub innymi urządzeniami używanymi do przeglądania naszej strony.
Prywatność: http://www.google.com/intl/pl_ALL/analytics/learn/privacy.html
Opt out link : https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

Ponadto, za pomocą odpowiedniej funkcji „Map Google”, pokazane jest położenie geograficzne Administratora. Polityka prywatności „Map Google” jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.google.com/intl/pl/streetview/understand/

Jak wyłączyć pliki cookie Kontrola za pomocą przeglądarki Powszechnie używane przeglądarki (np. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) domyślnie akceptują pliki cookie, ale to ustawienie może być w każdej chwili zmienione przez użytkownika. Dotyczy to zarówno komputerów osobistych, jak i urządzeń mobilnych, takich jak tablety i smartfony: jest to funkcja ogólnie i szeroko obsługiwana. W związku z tym pliki cookie można łatwo dezaktywować lub wyłączyć, uzyskując dostęp do opcji lub preferencji używanej przeglądarki i ogólnie można zablokować nawet same pliki cookie stron trzecich; ogólnie rzecz biorąc, te opcje będą obowiązywać tylko dla tej przeglądarki i na tym urządzeniu, o ile nie włączona jest opcja ujednolicenia preferencji na różnych urządzeniach. Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie opcji lub pomocy (help) przeglądarki. Wyłączenie technicznych plików cookie może jednak wpłynąć na pełne i/lub prawidłowe funkcjonowanie różnych stron, w tym również tej witryny. Z reguły przeglądarki używane dzisiaj:

  • oferują opcję „Nie śledź”, która jest obsługiwana przez niektóre witryny (ale nie wszystkie). W ten sposób niektóre witryny internetowe mogą nie gromadzić niektórych danych przeglądania;
  • oferują opcję przeglądania anonimowego lub incognito: w ten sposób żadne dane nie będą gromadzone w przeglądarce, a historia przeglądania nie zostanie zapisana, ale dane nawigacyjne będą nadal pozyskiwane przez operatora odwiedzanej witryny;
  • pozwalają na usunięcie plików cookie przechowywanych w całości lub w części, ale podczas ponownej wizyty na stronie internetowej są one zwykle instalowane, jeżeli taka możliwość nie zostanie zablokowana.

Wskazujemy linki do stron pomocy najpopularniejszych przeglądarek (wraz z instrukcjami wyłączania plików cookie w tych przeglądarkach):

Zewnętrzne pliki cookie: zewnętrzne pliki cookie można wyłączyć zarówno w sposób opisany powyżej, jak i odnosząc się do każdej strony trzeciej (po linkach wskazanych w poprzednim punkcie).

Narzędzia online: przypominamy, że na stronie internetowej http://www.youronlinechoices.com/pl/ można nie tylko uzyskać dodatkowe informacje na temat plików cookie, ale także sprawdzić zainstalowanie licznych plików cookie we własnej przeglądarce/urządzeniu i, jeśli to możliwe, również je wyłączyć.

Cancel

Tecnici (necessari)

Chiudi

Cancel

Marketing (Youtube)

Chiudi

Cancel

Marketing (Google Maps)

Chiudi