Prywatność (Bioflash)

Informacje na temat ochrony praw użytkowników

Na tej stronie opisuje się sposoby zarządzania strony w zakresie przetwarzania danych osobowych korzystających z niej użytkowników. Informacje te są udostępniane również, zgodnie z art. 13 dekretu z mocą ustawy nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r., osobom korzystającym z osobistych usług internetowych dostępnych drogą teleinformatyczną poprzez witrynę: http://www.bioflash.it. Informacja ta dotyczy jedynie witryny http://www.bioflash.it, nie obejmuje innych stron internetowych ewentualnie przeglądanych przez odsyłacze. Informacje te oparte są również na Rekomendacji nr 2/2001 przyjętej w dniu 17 maja 2001 r. przez europejskie organy ochrony danych osobowych, zgromadzone w Grupie powołanej na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE, w celu określenia minimalnych wymogów dotyczących gromadzenia danych osobowych w internecie, a w szczególności metod, terminów i charakteru informacji, jakie administratorzy danych muszą przekazać użytkownikom łączącym się ze stronami internetowymi, niezależnie od celu połączenia. Rekomendacja ta, oraz syntetyczny opis jej celów, zostały zamieszczone na innych stronach niniejszej witryny internetowej.

Administrator danych

Po przeglądnięciu niniejszej strony mogą być przetwarzane dane dotyczące osób zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania. Administratorem danych jest Alcegarden Srl.

Miejsce przetwarzania danych

Operacje przetwarzania związane z usługami sieciowymi na tej stronie odbywają się we wspomnianej powyżej siedzibie i są przeprowadzane wyłącznie przez personel techniczny Biura odpowiedzialnego za przetwarzanie danych lub przez osoby odpowiedzialne za okazjonalne czynności konserwacyjne. Żadne dane z serwisu nie są przekazywane ani rozpowszechniane. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników, którzy zwracają się o przesłanie materiałów informacyjnych, są wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania żądanej usługi lub świadczenia usług i są przekazywane osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne do tego celu.

Rodzaje przetwarzanych danych

Dane nawigacyjne

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi niniejszej strony internetowej pozyskują, w trakcie normalnego funkcjonowania, niektóre dane osobowe, których transmisja jest domyślnie związana z internetowymi protokołami komunikacyjnymi. Są to informacje, których nie gromadzi się w celu powiązania ze zidentyfikowanymi osobami, ale które ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi będącymi w posiadaniu osób trzecich, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze stroną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas złożenia żądania, sposób złożenia żądania na serwer, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (udany, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z witryny oraz sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te mogłyby zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych na stronie internetowej: z wyjątkiem tej możliwości, dane dotyczące kontaktów internetowych zachowywane są nie dłużej niż siedem dni.

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika

Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na tej stronie wiąże się z późniejszym pozyskaniem adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytania oraz innych danych osobowych zawartych w wiadomości. Konkretne informacje podsumowujące będą stopniowo podawane lub wyświetlane na stronach witryny przygotowane dla poszczególnych usług na żądanie.

Ciasteczka

Żadne dane osobowe użytkowników nie są celowo pobierane przez stronę. Pliki cookie nie są wykorzystywane do przesyłania informacji o charakterze osobistym, nie są też wykorzystywane trwałe pliki cookie żadnego rodzaju, ani systemy śledzenia użytkowników. Stosowanie tzw. cookies sesyjnych (które nie są trwale przechowywane na komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki) jest ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesji (składających się z losowych liczb generowanych przez serwer) niezbędnych do bezpiecznego i efektywnego poruszania się po witrynie. Tak zwane sesyjne pliki cookie stosowane w tej witrynie unikają stosowania innych technik informatycznych, które mogłyby potencjalnie zagrażać poufności przeglądania stron przez użytkowników i nie pozwalają na pozyskiwanie danych osobowych użytkownika.

Fakultatywne dostarczanie danych

Poza danymi określonymi dla danych nawigacyjnych, użytkownik może przekazać dane osobowe zawarte w formularzach żądania Gwarantowi, lub dane wskazane w kontaktach z Biurem, w celu żądania przesłania materiałów informacyjnych lub innych komunikatów. Niedostarczenie tych danych może uniemożliwić uzyskanie żądanych informacji.

Metody przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane przy użyciu narzędzi automatycznych przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu i nieupoważnionemu dostępowi, stosuje się specjalne środki bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dotyczą dane

Podmioty, których dotyczą dane osobowe, mają prawo w każdej chwili uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku istnienia takich danych oraz poznać ich treść i pochodzenie, sprawdzić ich prawidłowość lub zażądać ich uzupełnienia, aktualizacji lub sprostowania (art.13 ustawy nr 675/1996). Zgodnie z tym artykułem przysługuje prawo żądania anulowania, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także prawo do sprzeciwiania się, z uzasadnionych przyczyn, ich przetwarzaniu. Wnioski należy kierować do administratora danych.

Cancel

Tecnici (necessari)

Chiudi

Cancel

Marketing (Youtube)

Chiudi

Cancel

Marketing (Google Maps)

Chiudi